Zakon Assassin's Creed


Pliki Layli


Dokumentacja

INSTRUKCJA DLA PRACOWNIKÓW

Strona tytułowa

Strona tytułowa

Abstergo

Badania Historyczne

Abstergo inustries

Podręcznik dla nowych pracowników


Umowa o zachowaniu poufności

250

Zawarta pomiędzy Laylą Hassan i Abstergo Industries dnia 1 czerwca 2014 roku

PRACOWNIK będzie świadczyć usługi dla ABSTERGO INDUSTRIES, które mogą wymagać od ABSTERGO INDUSTRIES przekazania PRACOWNIKOWI tajnych i zastrzeżonych informacji. Informacje tajne to informacje dowolnego rodzaju, natury lub charakteru dotyczące wszelkich spraw wpływających na lub związanych z usługami PRACOWNIKA wykonywanymi na rzecz ABSTERGO INDUSTRIES, operacji i działań ABSTERGO INDUSTRIES i/lub produktów, rysunków, planów, procesów, doświadczeń w Animusie oraz pozostałych typów danych. PRACOWNIK zgadza się na poniższe warunki.

PRACOWNIK zachowa poufne informacje w tajemnicy i dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do ujawnienia tych informacji.

PRACOWNIK nie ujawni ani nie przekaże bezpośrednio ani pośrednio tajnych informacji, chyba, ze otrzyma uprzednio zgodę na piśmie.

PRACOWNIK, na wezwanie lub w chwili rozwiązania umowy, dostarczy do ABSTERGO INDUSTRIES wszelkie rysunki, notatki, dokumenty, wyposażenie oraz materiały otrzymane od ABSTERGO INDUSTRIES lub wywodzące się z działań pracownika na rzecz ABSTERGO INDUSTRIES.

ABSTERGO INDUSTRIES zachowuje pełne prawo decydowania o sposobie potraktowania każdej informacji, która jest częścią lub projektem bezpośrednio otrzymanym od PRACOWNIKA, w tym prawo do ujawniania informacji bez składania uprzednich wniosków patentowych, składania wniosków o rejestracje praw autorskich w swoim własnym imieniu lub tez postepowania według dowolnej procedury, którą ABSTERGO INDUSTRIES uzna za stosowną.

ABSTERGO INDUSTRIES zastrzega sobie prawo podjęcia kroków dyscyplinarnych, włącznie z wypowiedzeniem umowy oraz wymazaniem wspomnień, w konsekwencji złamania postanowień niniejszej umowy.

PRACOWNIK, składając podpis poniżej, zgadza się na warunki i wymagania powyższej umowy o zachowaniu poufności.


Nasza misja

naszamisja

Badania Historyczne

Nasza Misja

Misją Wydziału Badań Historycznych Abstergo jest prowadzenie wnikliwych badań wydarzeń historycznych oraz skrupulatne dokumentowanie wyników tych badań, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń uprzednio nieznanych i wyjaśniania roli historycznych postaci zaangażowanych w te wydarzenia. Badania przeprowadzone i zebrane przez zespoły Wydziału Badań Historycznych mogą przynieść korzyść dla szeregu dyscyplin akademickich, takich jak archeologia, antropologia, historia środowiska i nauki polityczne.

Wizjonerzy i Pionierzy

wizjonerzy

Zrozumieć Wczoraj - Ulepszyc Jutro.

Wydział Badan Historycznych powstał na skutek dokonań doktora Warrnena Vidica, pioniera w dziedzinie badania pamięci genetycznej. Praca Viddica wymagała szerszego dostępu do danych niż to, co było dostępne w jego czasach. Szybko stworzono Wydział Badań Historycznych, który początkowo wspierał Abstergo w badaniach, ale wkrótce zaczął żyć własnym życiem.

Dr Warren Vidic

Dr Vidic był odpowiedzialny pierwsze badania Abstergo nad eksploracją pamięci genetycznej. Bez szerokich badań Vidica oraz jego rygorystycznego podejścia do praktykowania nauki Abstergo nie byłoby tym, czym jest dzisiaj.

Alvaro Gramatica

Przeszłość Gramatiki, związana inżynierią mechaniczną, biologią oraz informatyką sorawiłą, że to on jako pierwszy zauważył, w jaki sposób pozyskiwanie bogatych i istotnych materiałów historycznych może umocnić pozycję Abstergo w świecie współczesnym.

Isabelle Ardant

Ardant dołączyła do firmy na stanowisko archiwistki cyfrowej, ale już wtedy dysponowała głęboką wiedzą informatyczną. Wzięła udział w rewolucji cyfrowej, która całkowicie zmieniła sposoby pozyskiwania, zarządzania i archiwizowania wspomnień genetycznych przez Abstergo.

Simon Hathaway

Hathaway to aktualny szef Wydziału Badań Historycznych. Jego nienasycony głód wiedzy o wszystkim, co dotyczy człowieka, sprawia, że Abstergo wchodzi na zupełnie niezbadane tereny w dziedzinie danych historycznych i opartych na wspomnieniach.

Oddział w Filadelfii

Filadelfia

Badania Historyczne

Oddział w Filadelfii

Miasto o tak bogatej historii było naturalnym wyborem na umiejscowienie oddziału skupiającego się na wydarzeniach historycznych. Budynek, znajdujący się zaledwie o kilka minut drogi od słynnej Rzeki Delaware, został zaprojektowany w 1985 roku przez wschodzącą gwiazdę architektury, Jeana Nouvela. W budynku mieści się wiele wydziałów. Wydział Genealogiczny i Pozyskiwania mieści się obok wydziału Medycznego Abstergo - oba mają bardzo silne powiązania z Badaniami Historycznymi oraz zupełnie wyjątkowym programem Szkoleniowym Animusa.

Szanowany Juhani Otso Berg nadzoruje oddział w Filadelfii, w którym organizowane są zebrania najwyższych władz firmy. Oczywiście nic nie jest w stanie przyćmić niesamowitej Biblioteki i Archiwum, gdzie podobno mieści się cała wiedza Abstergo, zarówno fizyczna jak i cyfrowa, którą chroni niezawodny system zabezpieczeń.

Współcześni historycy

Historycy

Badania Historyczne

Współcześni Historycy

Historycy Abstergo nie mają nic wspólnego z akademickimi gryzipiórkami, którzy zapewne stoją ci przed oczami. Ci wyszkoleni erudyci owszem, przeszukują książki i ogromne bazy danych, ale ich prawdziwy talent błyszczy dopiero wtedy, gdy trafiają w teren, gdzie śledzą opowieści, które znikły w odmętach historii. Każda z naszych Taktycznych Drużyn Historycznych (TDH) wspieranych przez najnowsze zdobycze techniczne składa się z Technika i Oficera Medycznego. Razem zbierają wiedzę zawartą w zapomnianych artefaktach i dawno wygasłych liniach rodowych. Odkrywają historie, które nasi przodkowie uznawali za legendy, łączą mądrość historycznego przekazu ustnego z odkryciami naukowymi przyszłości. Te wszystkowidzące i znajdujące wszystko drużyny pozwalają Abstergo i jego wydziałom na przekraczanie granic możliwości naszej cywilizacji i zapewnienie każdemu z nas lepszej przyszłości.

Medycyna i historia

medycyna

Badania Historyczne

Medycyna w służbie historii

To, co wiemy o nas samych i o naszym celu w tym wszechświecie, kładzie podwaliny pod przełomowe odkrycia naukowe w przyszłości.

Ludzie obserwowali obce galaktyki i Głębię Challengera, szukając odpowiedzi i okruchów wiedzy, które mogły otworzyć wrota kolejnej rewolucji naukowej.

Abstergo w poszukiwaniu odpowiedzi zwróciło się ku znacznie bardziej znanemu fenomenowi. Może odpowiedź leży w każdym z nas. Ludzki genotyp skrywa naszą istotę, ale może znajduje się tam dużo więcej? Dzisiaj badamy wspomnienia genetyczne i już stosujemy zdobytą wiedzę w celu zwiększenia naszych możliwości nie tylko jako indywidualnych bytów, ale również jako globalnej społeczności. Jutro być może uda nam się zbadać wspomnienia ukryte w istotach znacznie starszych niż ludzie i kto wie, co tam znajdziemy. Taki jest właśnie cel naszych przedsięwzięć medycznych. Nie chcemy uleczyć ciała przez prostą aplikację leku, walczymy o to, aby nasza znajomość chemii i biologii zmieniła sposób, w jaki prowadzimy życie. Na lepsze.


PORANIK POLOWY

strona tytuowa

Strona tytułowa

Abstergo

Wydział Badań Historycznych

Taktyczna Drużyna Historyczna

Poradnik Polowy

Procedury awaryjne

dokumenty

Procedury Awaryjne

Zarządzanie i inicjatywa podczas prac polowych

Standardowe procedury wymagają, aby obaj członkowie drużyny bez zwłoki sygnalizowali wszelkie zmiany występujące podczas aktywnego zadania.

Zmiany w rozmieszczeniu, operacjach, metodologii, zakresie czasowym, osób będących celami i/oraz spodziewanych rezultatach muszą być przekazywane i zaakceptowane za pośrednictwem właściwych kanałów, zarówno poprzez centralną dyspozytornię, jak i zapisane wewnętrznej notatki. (Formularz AC-TDH-99-24K 2016)

Nieautoryzowane czynności mogą być brane pod uwagę jedynie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia lub wobec sytuacji permanentnie narażającej powodzenie operacji na skutek przesunięcia kluczowych danych poza zasięg naszych narzędzi odzyskiwania historycznego.

Standardowe wyposażenie

dokumenty

Standardowe Wyposażenie

Stałe wyposażenie podczas prac polowych.

 • Przenośny Animus [Sarkofag HR-8]
 • 2 komputery przenośne zgodne z zalecaną specyfikacją minimalną
 • Przenośny agregat [7000 Watów]
 • 4 kanistry benzyny po 20 litrów (pojemność zależna od misji)
 • 1 chłodziarka termoelektryczna z racjami żywnościowymi (nieobowiązkowa na większości terenów miejskich, według decyzji kwatermistrza)
 • 1 pojazd typu SUV z napędem na 4 kota, poj. 5,7 litra V8, wyciągarka o mocy 3 ton (jeśli pojazdy Abstergo są niedostępne lub jeśli drużyna zostaje wystana bez dostępu do floty firmowej, dostarczony zostanie zamiennik)
 • 1 standardowy zestaw medyczny (zawiera certyfikowany zestaw chemiczny, automatyczną strzykawkę, kaniulę oraz przenośny defibrylator)

Animus: najczęściej zadawane pytania

dokumenty

Animus: Najczęściej zadawane pytania

Jak używać. Jak pomagać.

1. Jak zmienić ustawienia przenośnego Animusa? Nie rób tego. Pod żadnym pozorem nie wolno starać się zmieniać ustawień urządzenia. Technik musi przeprowadzić podłączenie, postępując według zatwierdzonych procedur. Jego sygnały życiowe zostaną następnie ocenione przez Oficera Medycznego, lokalnie lub zdalnie. Na podstawie wskazań urządzenia Oficer Medyczny może zasugerować zmianę kursu i/lub sposób najskuteczniejszego użycia wyposażenia medycznego, znajdującego się w standardowym zestawie, w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika Animusa.

2. Jak wygląda procedura w wypadku awarii zasilania? Jeśli przenośny Animus nie może zostać podłączony do standardowego źródła zasilania, generator będący na wyposażeniu Technika zapewnia pięciodniowe, autonomiczne zasilanie pod warunkiem użycia standardowych zapasów benzyny. Jeśli w trakcie używania Animusa zostaną zaobserwowane jakiekolwiek tymczasowe przerwy lub awarie zasilania, obowiązkiem oficera Medycznego jest powiadomienie Technika Animusa do chwili znalezienia stabilnego źródła zasilania. Animus zawiera bezpiecznik, dzięki któremu użytkownik nie może odnieść poważnych obrażeń fizycznych.

dokumenty

Animus: Najczęściej zadawane pytania

Jak używać. Jak pomagać.

3. W jaki sposób włącza się przenośnego Animusa? Przed próbą włączenia upewnij się, czy urządzenie podłączone jest do źródła zasilania. Uruchom Animusa za pomocą przełącznika. Ze względów bezpieczeństwa system musi działać przez okres minimum sześćdziesięciu minut, zanim Technik rozpocznie procedurę sekwencjonowania pamięci genetycznej.

W trakcie tego okresu przeprowadzana jest regulacja termożelu maszyny, a Oficer Medyczny może rozpocząć standardową procedurę mającą na celu zapewnienie stabilności odczytów podstawowych. Technikowi nie wolno nigdy inicjować sekwencjonowania pamięci genetycznej przed otrzymaniem statusu „Wszystko w porządku" od Oficera Medycznego.

4. Jak wygląda procedura zarządzania awariami Animusa? W razie awarii Oficer Medyczny inicjuje protokół ewakuacji, kończąc symulację w sposób powodujący najmniejsze szkody u użytkownika Animusa. Po symulacji Technik przed wyłączeniem Animusa transferuje najnowsze dane na zabezpieczony, niezależny napęd.

Drużyny nie mogą podejmować prób zbadania awarii Animusa, ani naprawienia jakiejkolwiek części urządzenia. Jeśli awaria naraża powodzenie misji na szwank, Technik musi natychmiast o tym powiadomić centralną dyspozytornię i wystać raport do swojego oficera zarządzającego, który może zalecić przerwanie misji.

Zgodnie ze standardową procedurą misji odprawa odbywa się w siedzibie danej drużyny. Wadliwe urządzenie ma przekazane do zbadania zespołowi projektu.

Przekazanie Praw

dokumenty

Przekazanie Praw

Nota Prawna na temat praw autorskich nabytych podczas prac polowych

Zrzeczenie się praw

Abstergo Industries posiada lub zachowuje prawa do wszelkich własności intelektualnych oraz danych, pozyskanych na skutek działalności każdego członka TDH, zarówno w trakcie służby jak i poza czasem jej trwania.

Definicje

Określenie własność intelektualna dotyczy patentów, wniosków patentowych, wynalazków, aktywności internetowej, odkryć archeologicznych historycznych, eksploracji genetycznej wspomnień oraz zdolności w wyniku Efektu Krwawienia Animusa. określenie dotyczy również w szerokim znaczeniu danych medycznych, sekwencjonowania DNA, danych, baz danych, baz rejestracyjnych oraz procedur lub technik odkrytych na skutek używania Animusa. Nieautoryzowane użycie jakiegokolwiek elementu wymienionego powyżej jest surowo zabronione i może zakończyć się zwolnieniem dyscyplinarnym pracownika.

Funkcje i Obowiązki

dokumenty

Funkcje i obowiązki

Podział zadań podczas prac polowych

Drużyny Wydziału Badań Historycznych składają się z dwóch agentów Abstergo. Wydajność każdej z drużyn opiera się zarówno na jak najlepszym wykorzystaniu indywidualnych umiejętności, jak i na udanej integracji tych umiejętności w funkcjonalną całość.

Oficer Medyczny

 • Przeprowadza genetyczną/chemiczną/kompleksową/geologiczną analizę artefaktów/osób stanowiących cel
 • Dba o zdrowie i bezpieczeństwo obu członków drużyny
 • Identyfikuje zachowania personelu, które mogą zaszkodzić trwającej operacji
 • Zapewnia chemiczne i farmaceutyczne wsparcie artefaktowi/osobie będącej celem wedle konieczności
 • Monitoruje odczyty Technika z Animusa i zapewnia stosowne wsparcie

Technik

 • Nadzoruje śledzenie i ekstrakcję artefaktu/osoby będącej celem
 • Korzysta z Animusa, gdy jest to konieczne
 • Zapewnia niezbędne operacyjne wsparcie techniczne
 • Stanowi bezpośredni kontakt z Centralną Dyspozytornią
 • Przygotowuje raporty operacyjne

Książka Assassin's Creed - Ostatni Potomkowie - Przeznaczenie bogów wydawnictwa Insignis

Komentarze / pokaż wszystkie (3)

1. Wyklęty807-01-2018, 19:19Niezła dokumentacja, a i marzy mi się podróż do Filadelfii
2. Taryf608-01-2018, 09:21Super! Przez chwilę się bałem, że nie ma komu rozwijać strony (a Origins daje kupę materiału)
3. baziuu120-01-2018, 11:03jak to się instaluje

Dodaj komentarz

*Czy jesteś botem?
Składnia
ZnacznikPrzykład użyciaWynik
*pochylenie*Altair ma *różowego* kota.Altair ma różowego kota.
**pogrubienie**Altair **nie ma** kota.Altair nie ma kota.
~~spoiler~~Ojciec Altaira ~~Umar~~! :OOjciec Altaira Umar!
>cytat>requiescat in pacerequiescat in pace
© 2008 - 2019 zakon-ac.info • there is only ZAC
000
Patronat
Społeczność
Ładowanie...
Do góry
TOP5#: